Algemene Voorwaarden PNW, Pelinck Nijssen Weijers Advocaten

Algemene voorwaarden

 

De maten van PNW verlenen hun diensten uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die hieronder zijn weergegeven. Ze bevatten onder andere een beperking van de beroepsaansprakelijkheid tot de bedragen waarop onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico. Voor download, klik hier

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door of namens een van de maten van de maatschap Pelinck Nijssen Weijers (“PNW”) worden aangeboden en verricht.
2. Opdrachtnemer is de maat aan wie de opdracht wordt verleend. Cliënt is de partij die de opdracht geeft, dan wel degene ten behoeve van wie de opdracht wordt gegeven. Tenzij schriftelijk anders is vastgelegd, kan de opdrachtnemer degene die ten behoeve van een ander een opdracht heeft verstrekt, beschouwen als lasthebber op eigen naam voor die ander.
3. Het staat de opdrachtnemer vrij verleende opdrachten (mede) te laten uitvoeren door een van de andere maten van PNW. De werking van artikel 7:404 BW is uitgesloten.
4. De opdrachtnemer is gevolmachtigd in het kader van zijn dienstverlening namens de cliënt aan derden – deurwaarders, koeriers, externe adviseurs, vertalers en dergelijken – opdrachten te verstrekken en daarbij aansprakelijkheidsbeperkingen en andere voorwaarden van die derden namens de cliënt te aanvaarden.
5. De cliënt is voor de dienstverlening het honorarium verschuldigd dat tussen hem en de opdrachtnemer wordt overeengekomen. Indien (nog) geen uitdrukkelijke honorariumafspraak is gemaakt, geldt het uurtarief dat de opdrachtnemer gebruikelijk toepast op soortgelijke zaken. De ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten worden separaat in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief de BTW die de opdrachtnemer in rekening dient te brengen.
6. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de cliënt de declaratie niet of niet tijdig betaalt, is de opdrachtnemer onverminderd zijn overige wettelijke rechten bevoegd over het uitstaande bedrag de wettelijke handelsrente te vorderen vanaf de dag dat de declaratie is vervallen, alsmede een incasso-opslag van 15% met een minimum van € 500.
7. Indien de opdrachtnemer een voorschot verlangt alvorens zijn dienstverlening aan te vangen of voort te zetten, zal daarover geen rente verschuldigd zijn.
8. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat krachtens de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, om welke reden dan ook, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan het totale gedeclareerde honorarium in de desbetreffende zaak.
9. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door het verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met de opdrachtnemer als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
10. Iedere aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door derden, daaronder in het bijzonder ook begrepen hulppersonen en externe adviseurs als bedoeld in art. 4 hiervoor, is uitgesloten.
11. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden (waaronder de beperking van aansprakelijkheid zoals opgenomen onder 8 t/m 10) gelden voor alle maten van PNW. Indien een van de maten een rechtspersoon is, gelden die bepalingen ook voor de medewerkers en/of het bestuur daarvan.
12. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De cliënt is alleen dan niet aan de wijziging gebonden als hij binnen vier weken nadat deze hem bekend is gemaakt schriftelijk te kennen geeft de wijziging niet te aanvaarden.
13. De rechtsverhouding tussen cliënt en de opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht en de rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig daarmee verband houdend of daaruit voortvloeiend geschil.